Załączniki:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U.2021.1048 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia dokumentów:

- Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie ( pok. nr 16, I piętro),

- ePUAP

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, parter, pokój nr 11, tel. 55-644-01-35.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 .888 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021.1540 późn. zm.) Załączniki:

Deklaracja