Kontrola zarządcza w Urzędzie Miasta w Braniewie

Kontrola zarządcza to ogół działań Burmistrza, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta w Braniewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Braniewie oraz w jednostkach organizacyjnych jest zapewnienie:
Zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
Skuteczności i efektywności działania.
Wiarygodności sprawozdań.
Ochrony zasobów.
Efektywności i skuteczności przepływu informacji.
Zarządzania ryzykiem.
Do elementów kontroli zarządczej zaliczyć należy:
Środowisko wewnętrzne.
Cele i zarządzania ryzykiem.
Mechanizmy kontroli.
Informację i komunikację.
Monitorowanie i ocena.
Uregulowania prawne normujące kontrolę zarządczą w Urzędzie Miasta w Braniewie:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023,        poz. 1270 z poźn. zm.) – Dział I, Rozdział 6;
Komunikat Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Braniewa
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2020r.  w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Braniewa.Załączniki:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej