Kontrola zarządcza w Urzędzie Miasta w Braniewie

Kontrola zarządcza to ogół działań Burmistrza, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta w Braniewie oraz kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Braniewie oraz w jednostkach organizacyjnych jest zapewnienie:
- Zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- Skuteczności i efektywności działania.
- Wiarygodności sprawozdań.
- Ochrony zasobów.
- Efektywności i skuteczności przepływu informacji.
- Zarządzania ryzykiem.
Do elementów kontroli zarządczej zaliczyć należy:
- Środowisko wewnętrzne.
- Cele i zarządzania ryzykiem.
- Mechanizmy kontroli.
- Informację i komunikację.
- Monitorowanie i ocena.
Uregulowania prawne normujące kontrolę zarządczą w Urzędzie Miasta w Braniewie:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z poźn. zm.) – Dział I, Rozdział 6;
Komunikat Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
- Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Braniewa
- Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2020r.  w sprawie zasad i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Braniewa.Załączniki:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej