Statut

Administracji Budynków Komunalnychw Braniewie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Administracja Budynków Komunalnych zwana w dalszej treści „ABK", jest zakładem budżetowym Gminy Miasta Braniewa działającym na podstawie uchwały nr XXI/103/91 Rady Miejskiej
w Braniewie w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania PGKiM nowych form organizacyjno-prawnych.

§ 2.

ABK działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 3.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Braniewa.
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Braniewa.
 3. Zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa, nie oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd ABK, a także nie obciążone prawem użytkowania, przekazane w administrację ABK w formie prawem przewidzianej.
 4. Administrowaniu – należy przez to rozumieć realizowanie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

§ 4.

 1. ABK ma swoją siedzibę w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej nr 1.
 2. Terenem działania ABK jest Gmina Miasta Braniewa.

§ 5.

ABK nie posiada osobowości prawnej, występując na zewnątrz w ramach swojej statutowej działalności działa w imieniu Gminy Miasta Braniewa.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania ABK

§ 6.

I. W imieniu Gminy Miasta Braniewa ABK gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości między innymi przez:

 1. Podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomości.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją wpływów z czynszów, a w szczególności:
  • analizowanie wpływów z czynszów, przygotowywanie wniosków o zmianę stawek czynszu.
  • proponowanie rozwiązań dotyczących reformy czynszów i wdrażanie związanych
   z tym mechanizmów szybszej poprawy stanu zasobu nieruchomości.
 3. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją bieżących remontów w tym:
  • opracowywanie rocznych i długoletnich planów remontowych uwzględniających remonty priorytetowe,
  • opracowywanie i wdrażanie programów związanych z uaktualnieniem potrzeb remontowych,
  • wybór wykonawców robót i usług budowlanych w oparciu o ustawę
   o zamówieniach publicznych oraz nadzór nad wykonywanymi robotami.
 4. Prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości (budynków, budowli, lokali mieszkalnych i lokatorów.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących komunalnych lokali mieszkalnych, w tym również przydziału lokali mieszkalnych przy współpracy za Społeczną Komisją Mieszkaniową , zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i innych umów wynikających z realizowanego zadania oraz przekwaterowywanie osób z budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.
 6. Utrzymywanie porządku, czystości, pielęgnacja nasadzeń wieloletnich i terenów zielonych przekazanych przez Burmistrza ABK w administrowanie.
 7. Administrowanie mieniem ogrodu zoologiczno-botanicznego w Braniewie położonego przy ulicy Botanicznej.
 8. Administrowanie cmentarzami komunalnymi.
 9. Reprezentowanie gminy jako właściciela w podejmowaniu uchwał, w trybie prawem przewidzianym, we wspólnotach mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o stan techniczny budynków i ekonomiczne zarządzanie tymi nieruchomościami.
 10. Sprawowanie trwałego zarządu nieruchomościami, w przypadku powierzenia takiego zarządu.
 11. Prowadzenie w imieniu gminy postępowań zmierzających do wyegzekwowania należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i budynków, łącznie z sądowym i komorniczym dochodzeniem roszczeń oraz zaspokajanie roszczeń właścicieli i najemców z tytułu wniesionych kaucji mieszkaniowych.
 12. Reprezentowanie gminy przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach o eksmisję i innych sprawach, które wyłonią się w trakcie działalności statutowej ABK.
 13. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
 14. Zarządzanie budynkami gospodarczymi, stanowiącymi własność Miasta Braniewa.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymywania i najmu lokali użytkowych.
 16. Utrzymanie placu zabaw przy ul. Sikorskiego-Elbląska.

II. ABK powinna w pierwszej kolejności wykonywać prace związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości jak również prace zlecone przez Burmistrza lub jednostki organizacyjne gminy, a w następnie, w miarę posiadanych możliwości prace zlecone przez inne podmioty.

§ 7.

Dyrektor ABK reprezentuje gminę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce komunalnej.

Rozdział III

Organizacja ABK

§ 8.

 1. ABK kieruje Dyrektor, z którym Burmistrz zawiera i rozwiązuje umowę o pracę oraz ustala warunki umowy o pracę.
 2. Dyrektor reprezentuje ABK na zewnątrz.
 3. Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu gminy w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa.
 4. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, którzy działają w granicach umocowania.

§ 9.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz limit etatów pracowniczych w ABK określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora ABK. Regulamin określa zadania i działanie poszczególnych komórek organizacyjnych ABK oraz nadzór i kontrole wobec pracowników.
 2. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników opracowuje Dyrektor ABK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Kwalifikacje pracowników uprawniające do zajmowania określonych stanowisk oraz zasady ich wynagradzania ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa ABK

§ 10.

 1. ABK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe. Podstawą gospodarki finansowej ABK jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy.
 2. W terminie do 15 września każdego roku Dyrektor ABK przedstawia Burmistrzowi wniosek o ujęcie w budżecie gminy określonych kwot na realizację zadań ABK na rok następny.
 3. Projekt planu finansowego Dyrektor ABK opracowuje i przekazuje Burmistrzowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji wynikającej z przekazanego przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Projekt planu finansowego oraz plan finansowy sporządzane są w rozbiciu na dział, rozdział i paragraf.
 5. W terminie 10 dni od dnia otrzymania od Burmistrza informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków ABK oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Dyrektor ABK dostosowując go do uchwały budżetowej gminy zatwierdza plan finansowy ABK.
 6. ABK stosuje w ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
 7. Dyrektor ABK może dokonywać zmian w planie finansowym ABK w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
 8. Inne niż wymienione w ust. 7 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy.
 9. ABK może otrzymywać z budżetu gminy dotację przedmiotową.
 10. W zakresie określonym w odrębnych przepisach ABK może otrzymywać dotację podmiotową lub celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 11. ABK dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec roku rozliczeniowego.
 12. O wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy postanawia Rada Miasta Braniewa uwzględniając sporządzone kalkulacje przez ABK.

Tekst statutu ujednolicony na podstawie:

 • Uchwały Nr V/31/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003r.,
 • Uchwały Nr X/66/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 października 2007r.,
 • Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010r.,
 • Uchwały Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012r.
 • Uchwały Nr XXVII/184/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 maja 2013r.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 17:29 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18, wrzesień 2019 07:15 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18, wrzesień 2019 07:20 Anna Kroczyk