Załącznik do Uchwały Nr X/69/11
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011 r.

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 1, w Braniewie, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewo.

 

§ 2

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:
1)    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2)    ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. r 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. NR 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
5)    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
6)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
7)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
8)    ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),
9)    ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomocy państwa  w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.),
10)    ustawy z dnia27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
11)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami),
12)    ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, ze zmianami),
13)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zmianami),
14)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.  z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
15)    ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)
16)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
17)    ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 x. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
18)    ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
19)    ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.),
20)    innych przepisów prawa,
21)    postanowień niniejszego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie zwanego w dalszej części statutem.

 

§ 3

Ośrodek zakresem swojej działalności obejmuje obszar Gminy Miasta Braniewa.


Rozdział 2
Cele i zadania Ośrodka

 

§ 4

1.    Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1)  umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem,
2)  przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
3)  pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań ,
4)  pobudzenie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
5)  rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


2.    Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

1)  zadania własne gminy,
2)  zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
3)  zadania wynikające z ustaw, w szczególności:

a)  z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
b)  z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
c)  z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
d)  z ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
e)  z ustawy z 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach,
f)  z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia,
g)  z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

§ 5

Organizując pomoc społeczna Ośrodek współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i odrębnych przepisach.

 

Rozdział 3
Organizacja i struktura Ośrodka

 

§ 6

1.  Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2.  Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych zadań zleconych i własnych gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Braniewie i Burmistrza Miasta Braniewa.
3.  Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka poprzez podział zadań pomiędzy sekcje i samodzielne stanowiska pracy.
4.  Dyrektora zatrudnia oraz rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz Miasta Braniewa.
5.  Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Miasta Braniewa za właściwa realizacje zadań Ośrodka.
6.  Dyrektor składa Radzie Miejskiej w Braniewie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 7

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, a także tryb i zasady funkcjonowania Ośrodka określa „Regulamin
organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie” nadawany przez Dyrektora Ośrodka.

 

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 8

1.  Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.
2.  Ośrodek gospodaruje przekazanym i powierzonym mieniem, zapewniając jego ochronę i prawidłowe wykorzystanie.
3.  Zasady działalności finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy Braniewa.
4.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy jednostki budżetowej.
5.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka uprawniony jest Dyrektor, w granicach udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Braniewa pełnomocnictwa.

 

§ 9

Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

 

§ 10

Przy realizacji zadań własnych gminny ośrodek może tworzyć i prowadzić ośrodki wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§ 11

Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

§ 12

Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 13

Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Braniewie uchwalającej niniejszy statut.

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/138/16
RADY MIEJSKIEJ w BRANIEWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/69/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie:

•    § 2 otrzymuje brzmienie:
Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:
•    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446),
•    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014r. ,poz. 1202 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 )
•    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j .Dz.U. z 2015r. poz. 114 ze późn. zm.),
•    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 169 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.),
•    uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie o ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013., poz. 1024),
•    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 224  z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 546),
•    ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1390),
•    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 1 wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),
•    ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.. zm.),
•    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.),
•    ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj .Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 162),
•    ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.),
•    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575.),
•    ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 195),
•    postanowień niniejszego statutu,
•    innych przepisów prawa.
•    § 4 w ustępie 2 w punkcie 3 dodaje się literę „h” w brzmieniu:
„h) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
•    § 6 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy zapewnienie właściwej organizacji pracy Ośrodka poprzez podział zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w Ośrodku.
•    § 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy Braniewa oraz z dotacji celowych na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
•    § 11 otrzymuje brzmienie:
Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1202 z późn. zm.),

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR X69/11 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE z dnia 30 września 2011 r. pdf 198.71 KB Tomasz Ferenc
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 14, marzec 2018 14:40 Tomasz Ferenc
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10, wrzesień 2019 13:06 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, październik 2019 10:27 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, październik 2019 10:29 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, październik 2019 11:29 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, październik 2019 11:30 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, październik 2019 11:30 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:32 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:33 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:34 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:38 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:41 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:42 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, październik 2019 11:45 Tomasz Ferenc Porównaj dokumenty