Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 10.08.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w 2018 roku.
Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

1.  Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 20.08.2018r. do godziny 10.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.

2.  Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w przewidywanej liczbie gorących posiłków: około 6 700 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość posiłków wynikać będzie z wykazu ilości osób uprawnionych do posiłków.

3. Termin realizacji:
1. w okresie od 04 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Zamawiający zastrzega, że dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjach odbywać się będzie w okresie trwania nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce i przerw świątecznych.

4. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

1. Kryterium I: cena gorący posiłek – maksymalna liczba punktów: 60
Waga kryterium wynosi 60%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60 pkt.
2.. Kryterium II. Odległość - 40%
Odległość dowozu posiłków w km od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie, ul. Konarskiego 13.
Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci i podopiecznych jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z uwagi na warunki pogodowe i drogowe.
Szkoły i ośrodki do których będą dowożone gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie miasta Braniewa.
Zamawiający w kryterium odległość wskazał Szkołę Podstawową Nr 6 znajdującą się w centrum miasta Braniewo w celu ujednolicenia wyliczenia długości trasy dowozu posiłków w km. zaokrąglając do pełnych kilometrów stosując zasadę wielkość poniżej 500 m opuszcza się, a wielkość 500 m i więcej zaokrągla się wzwyż.
- Oferta z najkrótszą trasą dowozu posiłków otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna dłuższa trasa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najkrótszej trasy dowozu.
Waga kryterium wynosi 40%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

Dyrektor MOPS w Braniewie

W załączniku: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 1.27 MB Tomasz Ferenc
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10, sierpień 2018 10:46 Tomasz Ferenc