Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 10.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie na terenie miasta Braniewa w 2020 roku


Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 17.01.2020r. do godziny 9.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.

2. Przedmiotem umowy: jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Braniewa u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są ich pozbawione w miejscu ich zamieszkania, w przewidywanej liczbie 10.000 godzin w okresie obowiązywania umowy.

Faktyczna liczba godzin wynikać będzie z wykazu zrealizowanej liczby godzin w środowisku.

3. Termin realizacji: w okresie od 03 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

4. Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1. Kryterium I: cena za jedną godzinę usług– maksymalna liczba punktów: 100
Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

 

Dyrektor MOPS w Braniewie

W załączeniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 545.91 KB Tomasz Ferenc
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10, styczeń 2020 13:10 Tomasz Ferenc
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 13:13 Tomasz Ferenc