Drukuj

Braniewo dnia 17.01.2020r.

Informacja o wyborze oferty
w postępowaniu prowadzonym w art. 138 o oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
(Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).
na Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Braniewie
w okresie od 03.02.2020 do 31.12.2020r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie w postępowaniu na „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Braniewo w okresie II-XII/2020 roku” zawiadamia:

1. Ilość ofert, które złożono w wymaganym terminie:         2
2 Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania:      0
3. Ilość ofert odrzuconych:                                       0
4. Ilość ofert wybranych do realizacji zamówienia: 1
5. Nazwa wybranego Wykonawcy: Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”, Braniewo, ul. Gdańska 19.
6. Cena najkorzystniejszej oferty:-cena za jedną godzinę usługi: netto – 25,00zł, brutto – 25,00zł,

7. Oceny oferty dokonano w oparciu o kryterium:
- Kryterium I: cena    - 100%
8.Ilość punktów, które uzyskała oferta za kryterium:

- Kryterium I: cena    - 100 pkt.
Razem: -100 pkt.
9. Uzasadnienie: W postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138 o (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z póź. zm.), została wybrana do realizacji zamówienia oferta, która otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oferty.
 
 

                                                                                                          

                                                                Dyrektor MOPS Braniewo

                                                             Jarosław Keller

 

 

 

 

Otrzymują:

1. ” Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”,

       14-500Braniewo, ul. Gdańska 19,

2. CE LINGUA Sp. z o.o., 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C,

3.tablica ogłoszeń MOPS Braniewo,

4.strona internetowa www.mops.braniewo.pl, BIP Braniewo.

5. a/a

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17, styczeń 2020 14:13 Tomasz Ferenc