Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa

z realizacji w roku 2015 zadań własnych Miasta realizowanych przez

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2016

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) Burmistrz Miasta Braniewa przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta Braniewa za rok 2015.

  1. Wspieranie, powierzanie zadań własnych.

W 2015 roku:

1) Na podstawie ustaleń Komisji Konkursowej z dnia 16.03.2015 roku informuję, że wskazane w ogłoszeniu z dnia 05.02.2015r. zadania własne Miasta Braniewa zostały powierzone i realizowane w zakresie wsparcia lub powierzenia przez następujące organizacje lub podmioty ujęte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną:

- przyjęto do realizacji ofertę: MKS Zatoka Braniewo na kwotę 20.000 zł.

( wydatkowano 20.000 zł ).

  1. Zadanie: Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową :

- przyjęto do realizacji ofertę: Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Sparta na kwotę 10.000 zł.( wydatkowano 10.000 zł )

2) Na podstawie ustaleń Komisji Konkursowej z dnia 12.08.2015 roku informuję, że wskazane w ogłoszeniu z dnia 02.07.2015r. zadania własne Miasta Braniewa zostały powierzone i realizowane w zakresie wsparcia lub powierzenia przez następujące organizacje lub podmioty ujęte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Zadanie: Kontynuacja rozwoju kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną na terenie Miasta Braniewa:

- przyjęto do realizacji ofertę: MKS Zatoka Braniewo na kwotę 25.000 zł.

(wydatkowano 25.000 zł).

Dodatkowo w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Braniewa przyjął do realizacji:

Zadanie z inicjatywy własnej podmiotu: Utworzenie Międzyszkolnego Centrum Multimedialnego OKO oferta wpłynęła od Stowarzyszenia Edukacyjnego Serce Otwarte jak Książka w Braniewie na kwot 5.895 zł (wydatkowano – 5.895 zł)

Razem na realizację zadań własnych : 60.895 zł

Zadania wskazane w sprawozdaniu były realizowane na bieżąco, zgodnie z zawartymi w myśl przepisów umowami. Sprawozdania z realizacji wpłynęły w umówionym terminie.

II. Bieżąca współpraca z organizacjami w zakresie następujących działań:

a) na bieżąco wspierano działalność organizacji poprzez nieodpłatne użyczanie mienia komunalnego ( min. na biura organizacji, w szczególności dla Związku Harcerstwa Polskiego, Koła Polskiego Związku Niewidomych, Ogródków Działkowych, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia WiNRON, Związku Sybiraków, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego) lub pomoc organizacyjną i finansową przy organizacji imprez własnych tych organizacji.

WYDATKI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 2015 ROK

KWOTA DLA KOGO PRZEZNACZENIE
2.600,- Komenda Hufca ZHP w Braniewie Materiały promocyjne na loterię fantową (WOŚP) oraz licytacja upominku z materiałami promocyjnymi miasta Braniewa, wyjazd harcerzy na INTERCAMP
500,- Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych "Pomocna Dłoń" w Braniewie Najaktywniejszy senior miasta i powiatu braniewskiego
850,- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie Jubileusz Zespołu
500,- Stowarzyszenie Izabelka Braniewo Dofinansowanie zawodów jeździeckich
1.800,- Sekcja Modelarstwa SpecModel w Braniewie Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa, nagrody w konkursie
550,- SPS SPARTA Braniewo Udział w Mistrzostwach, wsparcie turnieju
350,- Towarzystwo Miłośników Braniewa w Braniewie Wydruk, wsparcie odczytu
1.500,- Zarząd Koła Związku Ukraińców w Braniewie Ukraińskie Barwy Pogranicza
1.000,- Związek Niewidomych Koło w Braniewie Wigilia oraz wsparcie działalności
300,- Sekcja Brydża Sportowego Otwarte Mistrzostwa w Brydżu Sportowym
850,- Prezes Koła Polski Związek Wędkarski Braniewo Zawody wędkarskie
500,- Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty Braniewo Turniej Piłkarski, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
900,- Stowarzyszenie NBR 2006 Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquthlonie
500,- Stowarzyszenie Sportowe GKS Gmina Braniewo Otwarty Turniej SIATKONOGI
1.200,- Stowarzyszenie Edukacyjne DRABINA w Braniewie Nagrody rzeczowe – Warmia i Mazury pływają
350,- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Organizacja Pożytku Publicznego Koło w Braniewie Zawody sportowo – obronne w strzelaniu z PW oraz wsparcie działalności
300,- Stowarzyszenie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Koło w Braniewie Zakup pucharów
300,- Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie Konkurs Młodzież zapobiega pożarom
1.000,- HDK PCK KROPELKA w Braniewie Działalność bieżąca klubu oraz obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
770,- Klub Turystyczny FIGA w Braniewie Wsparcie rajdu turystycznego
500,- Szybki Struś przy SP Nr 6 w Braniewie Wsparcie działalności
200,- Stowarzyszenie BRANIEWSKIE MORSY w Braniewie Wsparcie działalności
200,- Drużyna piłkarska WARMIA BRANIEWO Turniej Piłki Nożnej
500,- OLDBOYS BRANIEWO Turniej Piłki Nożnej 35 plus oraz 40 plus
300,- Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego NAD ZALEWEM Frombork Organizacja Dni Działkowca
200,- Fundacja Żółty Szalik Stępień Wsparcie działalności
1.100,- Morski Klub Żeglarski Frombork Międzynarodowe Regaty o Bursztyn Kopernika
19.620,- ogółem  

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.