Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XL sesję Rady Miejskiej, zwołaną na dzień 19 stycznia 2018 r. :


1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2022.
2. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2018 rok.