Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XLI sesję Rady Miejską zwołaną na 21 lutego 2018r.:

1. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/204/17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Braniewa, położonej w Braniewie przy ul. Grzybowej.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/275/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2017-2032.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 20.000 zł).
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego ( dot. kwoty 30.000 zł).
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie .
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2018 rok.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego pdf 459.05 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XXX/204/17 pdf 50.41 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste pdf 56.36 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020 pdf 780.89 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 202.64 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 142.80 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/275/18 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 1.88 MB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego pdf 52.74 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego pdf 52.92 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie pdf 3.62 MB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r pdf 709.60 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie pdf 44.71 KB Łukasz Kowalski
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych za 2017 rok i zatwierdzenia planów pracy komisji stałych pdf 209.37 KB Łukasz Kowalski