Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XLII sesję Rady Miejską w Braniewie, zwołaną na dzień 28 marca 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewo na stałe obwody głosowania.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2018 roku.
5. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przejęcia zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.