Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XLIV sesję Rady miejską w Braniewie, zwołaną na dzień 20 czerwca 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo w roku szkolnym 2018/2019.
2. Projekt uchwały w sprawie określenia przypadków w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz warunków i trybu ich udzielania.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie -dot. skargi nr 1510.3.2018.
4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie -dot. skargi nr 1510.4.2018.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Braniewo na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021.
6. Projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa- dot. działki nr 9/53.
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Braniewa- dot. działki nr 419/1.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2017 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Braniewa Programu „ Braniewskiej Karty Weterana”.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekty uchwał - XLIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie 7z 4.48 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, czerwiec 2018 09:21 Łukasz Kowalski