Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XLVI sesję Rady Miejskiej w Braniewie, zwołaną na dzień 05 września 2018 r. :

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Braniewa na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 .
2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa ( tj. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz.4414 z późn. zm.).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych Gimnazjów na terenie Miasta Braniewa.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo.
6. Projekt uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasta Braniewa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Braniewa.
9. Projekt uchwały w sprawie przejęcie przez Gminę Miasta Braniewa zadania własnego Powiatu Braniewskiego pn. „ Organizacja Dożynek Powiatowych 2018”.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/17 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2018-2023.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018r.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Projekty uchwał XLVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie 7z 18.07 MB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, wrzesień 2018 08:13 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18, wrzesień 2018 09:42 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty