Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XLV sesję Rady Miejskiej w Braniewie, zwołaną na dzień 06 sierpnia 2018 r. :

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/295/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/296/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na stałe obwody głosowania.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie.