Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXX sesję Rady Miejskiej w Braniewie, zwołaną na 22 marca 2017 r. :

1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.
3. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa pn. „Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa”.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2017 roku.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na nieruchomości gruntowej-parking stanowiący własność Gminy Miasta Braniewa.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.