Wykaz projektów uchwał przygotowanych na XXXVI sesję Rady Miejską w Braniewie, zwołaną na dzień 23 października 2017 r.:

1. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na stałe obwody głosowania.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/204/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2017 – 2022.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE-BRANIEWO-Kryta Pływalnia w Braniewie.