Wykaz projektów uchwał, przygotowanych na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Braniewie, zwołaną na 15 listopada 2017 r. :

1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej w Braniewie.

2. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5w Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Braniewie.

3. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła IIw Braniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.