U C H W A Ł A Nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, nr 134, poz. 777) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się wzór formularza ''Informacji w sprawie podatku od nieruchomości'' zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


§ 2

Ustala się wzór formularza ''Deklaracji na podatek od nieruchomości'' zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.


§ 3

Traci moc uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Tadeusz Barycki

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 10:57 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 11:01 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 11:01 Łukasz Kowalski