Wykaz uchwał z XLV sesji Rady Miejskiej, odbytej 06 sierpnia2018 r. :

1. Uchwała Nr XLV/324/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.

2. Uchwała Nr XLV/325/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/295/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

3. Uchwała Nr XLV/326/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany uchwały nr XLII/296/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Braniewa na stałe obwody głosowania.

4. Uchwała Nr XLV/327/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Braniewie .