Wykaz uchwał z XVII sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 29 kwietnia 29 kwietnia 2020r.:

1. Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Braniewa, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.
2. Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 września 2015r. dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Braniewa oraz warunków i zasad korzystania z nich .
3. Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miasta Braniewa.
4. Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Braniewa w sprawie przepisów porządkowych.
5. Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Braniewa oraz jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
6. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza , polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa.
7. Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Braniewa, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tj. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.).
8. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia wspólnego okręgu rejestracji stanu cywilnego z Gminą Lelkowo.
9. Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nawiązania współpracy z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego-Gmina Sużany.
10. Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Braniewo na rok 2020-2021”.
11. Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewo.
12. Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
13. Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo”.
17. Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska”.
18. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
19. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu.
20. Uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1381 N ul.Stefczyka w Braniewie Etap I”.
21. Uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/202/09 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
22. Uchwała Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.
23. Uchwała Nr XVII/172/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
24. Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Braniewa” .
25. Uchwała Nr XVII/174/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2020 rok.
26. Uchwała Nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych w 2019 roku oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2020 rok.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
XVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie zip 4.78 MB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, maj 2020 15:01 Adam Chruściel