Wykaz uchwał z XXII sesji Rady Miejskiej w Braniewie, odbytej 18 grudnia 2020 r.:

1. Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

2. Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

3. Uchwała Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie na lata 2021-2025.

4. Uchwała Nr XXII/214/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

5. Uchwała Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Braniewo.

6. Uchwała Nr XXII/216/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 4/1 przy ul. Portowej).

7. Uchwała Nr XXII/217/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 197/2 przy ul. Portowej).

8. Uchwała Nr XXII/218/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 4/1 przy ul. Portowej oraz ul. Morskiej).

9. Uchwała Nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 125/22 przy ul. PCK).

10. Uchwała Nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 183/8 przy ul. Morskiej).

11. Uchwała Nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .

12. Uchwała Nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

13. Uchwała Nr XXII/223/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/200/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

14. Uchwała Nr XXII/224/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.

15. Uchwała Nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

16. Uchwała Nr XXII/226/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.

17. Uchwała Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.

18. Uchwała Nr XXII/228/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2021 rok

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwaly XXII Sesji Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020r zip 29.41 MB Kamil Krzywiec
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08, styczeń 2021 12:26 Kamil Krzywiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2021 12:30 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, styczeń 2021 12:31 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, styczeń 2021 12:38 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2021 10:14 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty