W dniu 27 marca 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111, odbędzie się XVI sesja (sesja nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Braniewie, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Braniewa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Żłobka Miejskiego w Braniewie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie na lata 2020-2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
10. Zakończenie obrad.
Jednocześnie informuję, że obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Braniewie będą transmitowane online pod adresem
https://www.youtube.com/channel/UCu0gpLgxGWnagIp_rvPjZxQ/videos?view_as=subscriber .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
(-)Dariusz Frąckiewicz

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 25, marzec 2020 12:55 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. środa, 25, marzec 2020 13:02 Adam Chruściel