1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie na lata 2021-2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Braniewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 4/1 przy ul. Portowej).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 197/2 przy ul. Portowej).

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 4/1 przy ul. Portowej oraz ul. Morskiej).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 125/22 przy ul. PCK).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie (dot. działki nr 183/8 przy ul. Morskiej).

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

18. Przerwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/200/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2021 rok:

     1/ przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza Miasta,

     2/ przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów,

     3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (uchwała RIO w załączeniu),

     4/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

     5/ głosowanie uchwały budżetowej.

23. Interpelacje i zapytania.

24. Sprawy różne.

25. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14, grudzień 2020 11:01 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, sierpień 2021 07:35 Adam Chruściel Porównaj dokumenty