W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Dowód osobisty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

3. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. 

4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. 

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. 

6. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

7. Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną. 

Warstwa graficzna zawiera: 

-) dane dotyczące osoby (nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo, 

odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu); 

-) dane dotyczące dowodu osobistego (serię i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, numer CAN). 

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera: 

-) dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi; 

-) certyfikat potwierdzenia obecności, który zamieszczony jest w każdym dowodzie osobistym; 

-) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszczony jest w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 

-) certyfikat podpisu osobistego zamieszczony jest w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby lub ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; 

-) wolna przestrzeń na zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania; 

-) odciski palców - odcisków palców nie zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów. Ustalenie kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze. 

Po ustaleniu kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany tych kodów. 

W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego. 
8. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. 
9. W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz nie wie, gdzie jest dokument) istnieje możliwość zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie będzie mogło być zgłoszone maksymalnie na 14 dni. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Jeżeli w tym okresie posiadacz dokumentu nie wycofa zawieszenia, po 14 dniach e-dowód zostanie unieważniony automatycznie z mocy prawa. 
10. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego oraz nie zwrócenie dowodu w razie utraty obywatelstwa polskiego – na podstawie art. 79 ustawy o dowodach osobistych podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 
11. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. 
12. Składając wniosek o wydanie dowodu osobistego można wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu poczty elektronicznej. Zgodę można wyrazić jedynie w swoim imieniu. W każdym czasie można ją wycofać. Przekazanie danych do tego rejestru nie jest obowiązkowe.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. 
2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 ze zm.).  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku  fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.  W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. 
3. Posiadany dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu) 
4. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą. 

Opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat. 

Ważność dowodu osobistego:

- 10 lat od daty jego wydania – dla osób, które ukończyły 12 rok życia 
- 5 lat od daty jego wydania – dla osób, które nie ukończyły 12 roku życia 
- 12 miesięcy od daty jego wydania – dla osób, które ukończyły 12 rok życia i od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców w chwili składania wniosku o wydanie dowodu osobistego

FORMULARZ O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego 

więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje

Załączniki

Powiadom znajomego