I N F O R M A C J A
BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

 

Szanowni mieszkańcy miasta Braniewa!

         Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa – www.bip.braniewo.pl w zakładce Menu podmiotowe - Urząd Miasta - Raport o stanie gminy.

          Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przypadający w 2020 r., przedłużony został o 60 dni.

          Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Braniewie. Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miejskiej w Braniewie w dniu 26 sierpnia 2020 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy miasta Braniewa.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok na sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

W załączeniu:

  • Zarządzenie Nr 122/20 z dnia 24 lipca 2020 r w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasta Braniewa za rok 2019
  • Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok
  • Pisemne zgłoszenie mieszkańca miasta do udziału
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 lipca 2020 roku pdf 16.07 KB Adam Chruściel
Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok pdf 9.67 MB Adam Chruściel
Zgłoszenie mieszkańca odt 12.69 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30, lipiec 2020 15:10 Adam Chruściel