Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie informacji przetworzonej wymaga on uzasadnienia. Informacja przetworzona jest to taka informacja, której urząd nie posiada wprost, nie jest w stanie jej wygenerować i wymaga ona specjalnego przygotowania na żądanie wnioskodawcy. Uzyskanie informacji publicznej przetworzonej wymaga wykazania, że mamy do czynienia z przetworzeniem informacji, które byłyby szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Braniewa w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:

  Urząd Miasta Braniewa
  ul.Kościuszki 111
  14-500 Braniewo

 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszkii, 14-500 Braniewo pok.16,

 • przesłać faxem na numer +48 55 243 29 28,

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;

  Wzór wniosku najduje się w załączniku

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.

Przed wypełnieniem wniosku, należy sprawdzić czy interesujące dane są udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Wskazane działanie umożliwia szybsze pozyskanie żądanych informacji.

 

Opłaty:

 • Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta Braniewa, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Tryb udostępniania informacji publicznej reguluje Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Braniewa.(w załączniku)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24, luty 2020 12:14 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, luty 2020 08:00 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, luty 2020 08:04 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, luty 2020 08:07 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, luty 2020 08:25 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, luty 2020 08:26 Anna Kroczyk