REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

Burmistrz Miasta Braniewa uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Miasta Braniewa prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Braniewa. Wpisu do rejestru, zmiany oraz wykreślenia wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru, zmiany oraz wykreślenia wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn.zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.)”.

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłatę skarbową za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu wnosi się na konto Urzędu Miasta Braniewa
Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Braniewa dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje stosowne zaświadczenie.


Wydział właściwy do załatwienia sprawy:

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH I OBRONNYCH
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Kamila Brzozowska
pok. nr 11
tel: 55 644 01 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI odt 21.83 KB Anna Kroczyk
Wniosek o wpis do rejestru (doc) doc 35.00 KB Adam Chruściel
Wniosek o wpis do rejestru (PDF) pdf 90.38 KB Adam Chruściel
Wniosek o wykreślenie z rejestru (doc) doc 16.00 KB Adam Chruściel
Wniosek o wykreślenie z rejestru (PDF) pdf 78.25 KB Adam Chruściel
Wniosek o zmianę (doc) doc 31.50 KB Adam Chruściel
Wniosek o zmianę (PDF) pdf 86.62 KB Adam Chruściel
Oświadczenie rtf 16.37 KB Kamil Krzywiec
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 04:44 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 04:50 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 04:51 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 04:56 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, marzec 2016 14:11 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, styczeń 2017 11:28 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, styczeń 2017 11:35 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, styczeń 2017 12:15 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 11, styczeń 2017 21:45 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 07, czerwiec 2017 15:08 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 04, sierpień 2017 14:07 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 29, grudzień 2017 14:13 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 29, grudzień 2017 14:26 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 02, listopad 2018 10:04 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 24, grudzień 2018 08:51 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14, maj 2019 13:15 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 31, styczeń 2020 08:25 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 22, czerwiec 2021 13:36 Kamil Krzywiec Porównaj dokumenty