Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

05 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019r., poz. 916).

1. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Burmistrz Miasta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 31 grudnia 2019r. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Za wydanie zaświadczenia na wniosek pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

2. Możliwość wniesienia opłaty jednorazowo.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu. Informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo zawiera się w zaświadczeniu.

Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

3. Wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz o zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów należy składać:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

  • osobiście- Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 16

  • za pomocą skrzynki e-PUAP

4. Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

5. Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Każdorazową zmianę adresu zamieszkania należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości .

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości, Architektury i Ochrony Środowiska pokój nr 26 Urzędu Miasta w Braniewie, numer telefonu 55-644-29-75.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25, styczeń 2019 08:41 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 17, kwiecień 2019 11:58 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 08:16 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 08:17 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 08:17 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01, sierpień 2019 13:38 Anna Kroczyk