Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

05 października 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r., poz. 1716).

1. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Burmistrz Miasta wydaje zaświadczenie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do dnia 31 grudnia 2019r. Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Za wydanie zaświadczenia na wniosek pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.

2. Możliwość wniesienia opłaty jednorazowo.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu. Informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo zawiera się w zaświadczeniu.

Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

3. Wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz o zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów należy składać:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

  • osobiście- Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie, pokój nr 16

  • za pomocą skrzynki e-PUAP

4. Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie zaświadczenia w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

5. Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Każdorazową zmianę adresu zamieszkania należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości .

Informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Architektury pokój nr 26 Urzędu Miasta w Braniewie, numer telefonu 55-644-29-75.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu pdf 116.44 KB Anna Kroczyk
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej pdf 103.29 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25, styczeń 2019 08:41 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 17, kwiecień 2019 11:58 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 08:16 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 08:17 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, maj 2019 08:17 Łukasz Kowalski