Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie bonifikaty¹

2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego2):

- w przypadku osób aktywnych zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu) lub kopia rozliczeń rocznych (PIT) otrzymane od pracodawcy- oryginał do wglądu,

- w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia),

- w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego,

- w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę -zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40,

- w przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu),

- w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu,

- inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

 

1Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych albo grupę osób spokrewnionych i niespokrewnionych, wspólnie zamieszkujących, utrzymujących się i pozostających w faktycznym związku.

Dochód:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa GUS, na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie, pok. nr 16 Informacji w sprawie udziela: Wydział Mienia Komunalnego i Architektury, pok. nr 27, Tel 55-644-29-75. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku. Termin realizacji ok. 30 dni.

 

Podstawa prawna

Przepis art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz.121).

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Inne informacje

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Jednocześnie przypominamy, iż roczną opłatę za użytkowanie wieczyste należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania.

 

Załączniki do pobrania w formacie PDF

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o bonifikatę pdf 98.82 KB Anna Kroczyk
Wzór oświadczenia o dochodach pdf 101.70 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 24, luty 2016 07:21 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 17, luty 2017 10:34 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 22, styczeń 2018 09:27 Anna Kroczyk