Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  • Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
  • Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  1. W przypadku nauki zawodu:  8081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym do 36 miesięcy;
  2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca zawiadamia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Od 01 września 2012 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis

Wnioski o dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych należy składać w Urzędzie Miasta Braniewa w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

  • Dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
  • Informację podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis
  • Świadectwa pracy młodocianego pracownika.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Braniewa – Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, pok. nr 17, nr tel. 55 644 01 14.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 05:18 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 05:21 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:27 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:29 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:31 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:32 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:36 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:39 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:41 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:44 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:46 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 05:48 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. środa, 09, marzec 2016 08:00 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09, marzec 2016 08:11 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, listopad 2017 08:49 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty