Drukuj

Informacja dla studentów ubiegających się o stypendia z budżetu Miasta Braniewa.

 

Od 2013 roku program nie jest realizowany

Główny Specjalista Marek Maludziński
18.01.2016r.


Informuję, że w związku ze zmianami w zakresie pozyskiwania środków na zadania własne miasta nie będą przyznawane stypendia dla studentów na rok akademicki 2011/2012.
W przypadku pozyskania środków na ten cel zostanie w trakcie roku ogłoszony zostanie dodatkowy nabór wniosków.


Pełnomocnik Burmistrza ds Oświaty Marek Maludziński
27.09.2011r.
Zasady udzielania stypendiów dla studentów

 


§ 1


Postanowienia ogólne

 1. Celem pomocy stypendialnej jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Pomoc stypendialna, wpływając korzystnie
  na sytuację materialną,powinna umożliwić pokonanie bariery dostępności do kształcenia,motywować do osiągania
  coraz lepszych wyników w nauce oraz działań na rzecz społeczności lokalnej.
 2. Fundusz stypendialny tworzą: środki ustalane corocznie w uchwale budżetowej gminy oraz wpłaty od fundatorów
  lub darczyńców.
 3. Pomoc stypendialna może funkcjonować niezależnie od pomocy udzielanej studentom na uczelniach wyższych

 

 

§ 2


Zasady typowania kandydatów do stypendiów oraz zakres udzielanej pomocy.

 1. Pomoc stypendialna adresowana jest do studentów studiów wyższych dziennych mających stałe miejsce
  zameldowania w Braniewie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz pochodzą ze środowisk najuboższych.
 2. Stypendium wypłacane ze środków budżetu gminy wynosi miesięcznie nie więcej niż 20% minimalnego
  wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wysokość stypendium wypłacanego z udziałem innych środków niż wymienione w punkcie 2 uzgadnia się z
  fundatorem przekazującym środki, przy czym udział gminy nie może przekroczyć kwot określonych w punkcie 2
 4. Studenci ubiegający się o pomoc stypendialną w formie stypendium socjalnego, powinni spełniać kryterium
  dochodowe i osiągać wysokie wyniki w nauce.
 5. Za kryterium dochodowe uważa się kryterium uprawniające rodzinę studenta do korzystania ze świadczeń z
  pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 6. Za wysokie wyniki w nauce uważa się uzyskiwanie przez studentów-średnią ocen z ostatniego roku co najmniej
  4,0.
 7. Pomoc stypendialną w formie stypendium naukowego mogą otrzymać studenci uzyskujący średnią ocen z
  ostatniego roku co najmniej 4,5; bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.
 8. Pomoc stypendialną w formie stypendium naukowego mogą otrzymać również studenci, którzy ukończyli szkołę
  ponadgimnazjalną i uzyskali średnią ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej co najmniej 4,75 oraz
  przedłożoną w terminie do 20 października zaświadczenia o rozpoczęciu studiów.

 

§ 3

Zasady rekrutacji kandydatów do stypendiów.

 1. Zainteresowani uzyskaniem pomocy stypendialnej i spełniający kryteria określone w niniejszych zasadach
  składają wnioski do Burmistrza Miasta Braniewa w terminie do dnia 20 października każdego roku.
 2. Wniosek powinien zawierać:
  imię i nazwisko,
  datę urodzenia,
  miejsce zamieszkania,
  nazwę uczelni i rok studiów,
  opis sytuacji materialnej rodziny,
  zaświadczenie o średniej ocen studenta z poprzedniego semestru,
  zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uprawniające rodzinę studenta do korzystania ze
  świadczeń z pomocy społecznej.
 3. Wzór wniosku określa Burmistrz Miasta Braniewa.
 4. Wnioski o stypendia opiniuje powołana przez Burmistrza Miasta komisja w składzie:
  Burmistrz lub jego przedstawiciel – jako przewodniczący komisji,
  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – członek komisji,
  przedstawiciel Komisji Oświaty Rady Miejskiej – członek komisji
 5. Komisja rozpoczyna pracę nie później niż 7 dni po terminie składania wniosków.
 6. Na podstawie opinii komisji Burmistrz określa liczbę stypendystów w danym roku kalendarzowym ,informując ich o
  wysokości i realizacji wypłat stypendium.
 7. Przyznanie stypendium następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 8. Stypendium przyznaje się na okres od 1 października danego roku do 30 czerwca roku następnego.
 9. W przypadku podania nieprawdziwych danych stypendium podlega zwrotowi w całości, wraz z ustawowymi
  odsetkami liczonymi od pierwszego dnia udzielenia stypendium do dnia wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie.

 

§ 4

 


Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Program pomocy stypendialnej może być realizowany we współdziałaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
  Powiatem Braniewskim, innymi samorządami terytorialnymi lub związkami tych samych samorządów oraz
  organizacjami pozarządowymi.
 2. Wnioski o stypendium socjalne (pomocy materialnej) mogą składać również studenci,którzy rozpoczynają studia ,
  po spełnieniu kryterium dochodowego , uzyskaniu średniej ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej co
  najmniej 4,5 oraz oraz przedłożenia w terminie do 20 października zaświadczenia o rozpoczęcia studiów.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 05:59 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 05:59 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 06:08 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 06:13 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, styczeń 2016 11:32 Anna Kroczyk