plakat MC

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

 • Karta urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka.
W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka.
Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

OPŁATY


Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci)oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:
przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

Nadanie dziecku imienia:

 • Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.


W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.
Wymagane dokumenty:


w przypadku matki dziecka:

 • ważny dowód osobisty – do wglądu

w przypadku ojca dziecka:

 • ważny dowód osobisty - do wglądu

 

Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904).

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2305)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 07:51 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 07:51 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. środa, 20, czerwiec 2018 12:20 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:12 Anna Kroczyk