Zawieranie małżeństw

  WYMAGANE DOKUMENTY


  Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

  • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,

  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.


  Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

  • w/w dokumenty oraz prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

  Narzeczeni: obcokrajowiec

  • ważny paszport – do wglądu,

  • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

  • oraz dodatkowo

  • osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,

  • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,

  • dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców, miejsce zamieszkania, dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa) klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

  • Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie

  • o stanie cywilnym.

  • Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

  • Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.

  • Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.


  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  Ślub cywilny

  • Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych. Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.

  Miejsce uroczystości zawarcia związku małżeńskiego

  • Śluby odbywają się w soboty, w sali ślubów w Urzędzie Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111.
   Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.
   Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

  Termin zawarcia małżeństwa

  • Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.
   Ślub konkordatowy

  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Po zawarciu małżeństwa na podstawie dokumentów przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporządzony akt małżeństwa.
   Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.

  OPŁATY


  Opłacie skarbowej podlega:

  • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

  • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł


  Opłatę skarbową można uiścić: ·przelewem na konto przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

   

  Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł

  Zwolniony z opłaty skarbowej jest:

  • pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa


  PODSTAWA PRAWNA

  • Art.31, 76-79,art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2224)

  • Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 682)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz.180)

  Brak załączników.

  Opis zmian Data Osoba Porównaj
  Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 08:01 Łukasz Kowalski
  Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:10 Anna Kroczyk