Zgłoszenie zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY

 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,

 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,

 • paszport osoby zmarłej,

 • książeczka wojskowa osoby zmarłej,

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

 • Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu,

 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r.,poz 2224)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 912)

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 08:07 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:08 Anna Kroczyk