Wpisywanie zagranicznych aktów do rejestru stanu cywilnego w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,

 • ważny dowód osobisty – do wglądu,

 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego,

 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej


Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

 1. dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;

 2. zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

 3. transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 zł

 • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić  przelewem na konto Urzędu Miasta Braniewa Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołania w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Warminsko-Mazurski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Braniewie.
  Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego .
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu wnioskodawca musi osobiście udać się do konsula
i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do wybranego przez wnioskodawcę kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie RP.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL

Osoby uprawnione:

Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć

 • osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,

 • osoba która wykaże interes prawny.


Jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

Uzupełnienie brakujących w zagranicznym akcie danych:

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.
Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.

Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu - 39 zł

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1044)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
pelnomocnictwo-do-transkrypcji pdf 39.53 KB Anna Kroczyk
Wniosek-o-umiejscowienie-aktu-urodzenia pdf 62.77 KB Agata Widzicka
Wniosek-o-umiejscowienie-aktu-małżeństwa pdf 63.69 KB Agata Widzicka
Wniosek o umiejscowienie aktu zgonu pdf 525.15 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 08:17 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 08:20 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 08:27 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, styczeń 2016 11:44 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 22, maj 2019 13:23 Agata Widzicka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:18 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:44 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 10:37 Anna Kroczyk