Uzupełnianie i prostowanie aktów stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

 • ważny dowód osobisty – do wglądu,

 • w przypadku wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa się powyższy dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Czynność materialno-techniczna.

 • Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.


Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu – 39 zł

 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta w Braniewie
Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

INFORMACJE DODATKOWE

Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Osoby uprawnione:

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:

 • osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,

 • osoba mająca interes prawny

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 35 i 37 ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2224)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1904)

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Pełnomocnictwo do sprostowania,uzupełnienia pdf 51.33 KB Łukasz Kowalski
Wniosek o sprostowanie pdf 491.35 KB Anna Kroczyk
Wniosek o uzupełnienie pdf 493.28 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 08:39 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 08:39 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:15 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 11:06 Anna Kroczyk