Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,

  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

  • ważny dowód osobisty – do wglądu,

  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.
Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

  • wydanie zaświadczenia – 38 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto na konto bankowe Urzędu Miasta w Braniewie Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j Dz.U. z 2018 r. poz.2224)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. Poz. 1044 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2018r.,poz.2096 ze zm.)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 08:47 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:17 Anna Kroczyk