Wydawanie odpisu skróconego, zupełnego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

 • ważny dowód osobisty– do wglądu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową. Osobiste złożenie wniosku skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy. Złożenie wniosku drogą pocztową skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą – przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Po złożeniu wniosku na miejscu – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.
Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku e-mailem.

OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł

 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł

 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

 • opłata skarbowa za zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł

 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych – w UWAGACH).

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta w Braniewie
Nr konta PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.


INFORMACJE DODATKOWE

Osoby uprawnione

 • Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

 • Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 • Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której to zaświadczenie dotyczy po złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2224 z późn. zm.).

 • Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.).

 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194 ze zm.)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 11:32 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, styczeń 2016 11:41 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:05 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 10:39 Anna Kroczyk