Zmiana imion i nazwisk w trybie administracyjnym

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,

 • dowód opłaty skarbowej,

 • ważny dowód osobisty– do wglądu

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich

Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu.
W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.

Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

OPŁATY

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta w Braniewie Nr konta

PL 77 8313 0009 0036 900 6200 00090.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby uprawnione:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.

Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno
z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej. Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Podstawy zmiany imienia lub nazwiska:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

 • na imię lub nazwisko używane,

 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz.10)

 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.z 2018 poz. 2096 ).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Podanie o zmianę imienia, nazwiska pdf 1.13 MB Agata Widzicka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 11:38 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, maj 2019 13:25 Agata Widzicka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, czerwiec 2019 14:13 Anna Kroczyk