Wymagane dokumenty:

Wymagany formularz wraz z załącznikami:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty administracyjne:

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.


Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę, o której mowa w pkt. 2, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, która przekroczyła kwotę:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleń w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa w pkt.1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin i sposób załatwiania:

Ok. 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Braniewa pok. nr 17

Osoba odpowiedzialna:

Samodzielne stanowisko do Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111 pok. nr 17 tel. 55 6440118 oraz 556440126.

Odwołanie:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna :

 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r. - tekst jednolity),
 • Uchwała Nr XXXIII/208/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu,
 • Uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2012r. W sprawie zmiany uchwały nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993r. W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu.

Oświadczenie dot. sprzedaży alkoholu za 2020 r. w załączeniu,

Termin składania oświadczenia: 12 stycznia 2021 r.

Numer do weryfikacji opłat: 730 009 264

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek w formacie doc doc 14.50 KB Łukasz Kowalski
Oświadczenie odt 14.92 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 12:06 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17, grudzień 2020 13:08 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17, grudzień 2020 14:48 Adam Chruściel Porównaj dokumenty