INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasta Braniewa

2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej- o ile taki posiadasz.

3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Braniewa

2. Załączniki:

Opis obiektu wraz z deklaracją spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia
dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi
oraz pól biwakowych na terenie Gminy
Miasta Braniewa.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

17 zł opłata za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Braniewa.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Uwagi:

1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Miasta Braniewa – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

3. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

4. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

5. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

  • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,

  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,

  • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,

  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2017.2166 z późn. zm.)