WYDANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Opis:

Podstawa prawna: art 25 ust 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U.2018, poz. 1870 z późn. zm.).

Organizator imprezy masowej ,nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić, do:

  • Burmistrza Miasta Braniewa z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
  • do Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, ewentualnych zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

oraz z powiadomieniem do:
- Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej;

- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Miasta Braniewa pok. nr 16

 

INFORMACJA TELEFONICZNA:

Tel. 556440102, 556440105 lub kom. 535568998
Fax. 552432928
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW I SKŁADANIA WNIOSKÓW:

poniedziałek od 8.00 do 16.00                                                                                               

wtorek- piątek od 7.00 do 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierający:

   a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

   b) oznaczenie punktów pomocy medycznej,punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

   c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

   d) informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich wg sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu w czasie imprezy masowej (w/w instrukcje należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej).

3. Terminarz rozgrywek meczy piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

4. Informacje o:

   a) liczbie osób na imprezie masowej,
   b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczania służby porządkowej i informacyjnej,

   d) osobie wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa, w tym jego dane  obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia kursu kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprez o podwyższonym ryzyku dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,

   e) sposobie zapewniania identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy podwyższonego ryzyka,

   f) zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz,
   g) odpłatności za wstęp za imprezę,
   h) powiadomieniu Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

     i) powiadomieniu Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej.

5. Opinie Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.


Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na rachunek nr 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090 , w Braniewsko - Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Braniewie, ul. Kościuszki 111, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Podstawa prawna : ustawa z dnia 16 listopada 2016 r ,o opłacie skarbowej( t.j.Dz.U.2018,poz.1044 z późn.zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Burmistrz Miasta Braniewa wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem imprezy masowej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu , w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek na imprezę masową w formacie pdf pdf 103.28 KB Anna Kroczyk
Wniosek na imprezę masową w formacie doc doc 80.00 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 13:06 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20, grudzień 2015 13:07 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 26, luty 2019 09:15 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty