Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny:

Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składaniu.
Prawo do Karty przysługuje także dzieciom ale tylko w przypadku, gdy
w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających poniższe warunki:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia

  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jaki i prywatne. Wniosek o przyznanie Karty można złożyć:

  • w Urzędzie Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 pok. nr 5 na parterze (ewidencja ludności) - tel. 55-644-0119,

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU EMp@tia oraz wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny dostępne są pod adresem : https://empatia.mpips.gov.pl/

Formularze wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz instrukcje i objaśnienia do wniosków dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

 

Załączniki :

1. Wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny;

2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej;

3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;

4. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka;

5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych