Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XI/56/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 czerwca 2015r., w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie, zarządzam co następuje:

§ 1.


Powołuję członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie będącej organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwaną dalej Radą.

§ 2.


Ustalam następujący skład Rady:

  1. Jarmałkowicz Krystyna – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  2. Kowiako Monika – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  3. Lis Dariusz – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  4. Makutunowicz Maria – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  5. Cygan Grzegorz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Braniewie
  6. Drozdowski Andrzej – przedstawiciel Rady Miejskiej w Braniewie
  7. Wychowaniak Marta – przedstawiciel Burmistrza Miasta Braniewa
  8. Tymecki Adrian – przedstawiciel Burmistrza Miasta Braniewa

 

§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Promocji.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 14:12 Łukasz Kowalski