Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy  odbywającymi ćwiczenia wojskowe

 

Wniosek składa się  w terminie do  3 m-cy, od zakończenia ćwiczeń wojskowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wypełniony wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód,

- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej),

- zaświadczenie określające kwotę utraconego wynagrodzenia za pracę lub dochodu, wydane przez : 

● pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami,

● naczelnika urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;  

● wójta , burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.


OPŁATY SKARBOWE

Bez opłat.


MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Po ustaleniu kompletności wniosku w pok. 21  dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta.


TERMIN REALIZACJI (po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów)

do 7 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA

Art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1534 z późn.zm. ) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1520 z późn.zm.)


UWAGA !

1. Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:
     - informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone oraz dopisek, że pracownik przebywał na bezpłatnym urlopie,

    -  kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatni m-c pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych,

lub 

    - kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni m-c poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 21. 

 


INNE INFORMACJE

Wszelkich informacji w  w/w sprawie udziela  pracownik ds. obronnych i OC UM w Braniewie ul. Kościuszki 111, pokój nr 21 (I piętro), lub pod numerem tel. 556440105, kom 535 658 998.

 

ZAŁĄCZNIKI (druki do pobrania)

1. Wniosek  o wypłatę świadczenia rekompensującego .

2. Druk zaświadczenia  o kwocie dziennego, utraconego wynagrodzenia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego pdf 57.42 KB Anna Kroczyk
Druk zaświadczenia o kwocie dziennego, utraconego wynagrodzenia pdf 161.16 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20, styczeń 2017 07:41 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, styczeń 2017 07:45 Anna Kroczyk