Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - NSP 2021.

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Braniewa. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu, posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

  2. format pliku – JPG,

  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pikseli,

   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pikseli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;

 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:

  • imię (imiona) i nazwisko,

  • data urodzenia,

  • adres zamieszkania,

  • numer telefonu,

  • adres e-mail.

 2. Oświadczenie zawierające informację o:

  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;

  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

  • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;

  • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.

  • odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Gminne Biuro Spisowe może wymagać wglądu do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymaganych od kandydata, w tym zaświadczeń, dyplomów.

 3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej  https://spis.gov.pl/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Braniewie tel. 55 644 0103, 55 644 01 19.

Dokumenty do pobrania:
formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

klauzula RODO

- klauzula Gminy Miasta Braniewa

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27, styczeń 2021 12:25 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. środa, 27, styczeń 2021 12:25 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. środa, 27, styczeń 2021 12:26 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. środa, 27, styczeń 2021 12:27 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, styczeń 2021 07:55 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. piątek, 29, styczeń 2021 10:56 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 09:00 Adam Chruściel Porównaj dokumenty