U C H W A Ł A Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.


Na podstawie art.4¹ ust.2 oraz ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity:
( Dz. U. z 2007r., Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./ uchwala się co następuje:

§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Tadeusz Barycki

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 w formacie pdf pdf 52.48 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 16:39 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 16:41 Łukasz Kowalski