U C H W A Ł A Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.


Na podstawie art.4¹ ust.2 oraz ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity:
( Dz. U. z 2007r., Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm./ uchwala się co następuje:


§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Tadeusz Barycki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 w formacie pdf pdf 74.42 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 16:45 Łukasz Kowalski