Uchwała Nr XV/105/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 27 lutego 2008r.

w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Braniewie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewa do 2020 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XXXV/191/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewo”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Braniewo jest dokumentem, który został przyjęty przez Radę Miasta Braniewa uchwałą Nr XXXV/191/06 dnia 1 lutego 2006r. Jego aktualizacja ściśle wiąże się ze zmianą uwarunkowań w otoczeniu w ciągu ostatnich kilku lat i wynikającą z tego koniecznością weryfikacji strategii rozwoju miasta Braniewa. Oba dokumenty współgrają ze sobą i zmiany przeprowadzone w jednym muszą mieć przełożenie na zawartość merytoryczną pozostałych dokumentów strategicznych miasta.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21, grudzień 2015 14:27 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21, grudzień 2015 14:28 Łukasz Kowalski